Privacyverklaring SOLUTION FOR CLEAN AIR

Solution for Clean Air, gevestigd aan Oranjelaan 38, 1421 AK te Uithoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82008361, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Solution for Clean Air persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Solution for Clean Air u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Solution for Clean Air. 

De bedrijfs- en contactgegevens zijn:

Solution for Clean Air

Oranjelaan 38

1421 AK UITHOORN

KvK : 82008361

T:  (+31) 650222228

E: info@solutionforcleanair.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Solution for Clean Air verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

 1. Solution for Clean Air verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. Verzenden van informatie
  3. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 2. Solution for Clean Air verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 3. Solution for Clean Air gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.
 4. Solution for Clean Air neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.
 5. Om de website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van Google analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichter advertenties te plaatsen. Wij hebben daarbij een commercieel belang maar zijn gebonden aan de bewaartermijnen van Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst. U hoeft overigens niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies en kunt deze daarbij ook vanaf uw eigen device wissen door in uw browserinstellingen aan te geven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen.
 6. Daarnaast verzamelen Facebook (Instagram) en YouTube doelgroep statistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. Deze verzamelde data worden geanonimiseerd aan ons doorgegeven. 
 7. Via het contactformulier op de website vragen wij uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden door ons verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
 8. Om het plaatsen van recensies over Solution for Clean Air mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en de inhoud van uw recensie en plaatsen wij deze op onze website of Facebookpagina uit commercieel belang. Wij zullen deze verwijderen als u daartoe een verzoek doet of wanneer uw recensie niet meer representatief is voor Solution for Clean Air.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Solution for Clean Air bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Solution for Clean Air uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Solution for Clean Air echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Solution for Clean Air verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Welke rechten heeft u:

1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

a) het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;

b) het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;

c) het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;

d) het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;

e)het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;

f) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

2) Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan info@solutionforcleanair.com.

3) Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Solution for Clean Air zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Solution for Clean Air u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Solution for Clean Air de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. 

4) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Solution for Clean Air u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Solution for Clean Air neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@solutionforcleanair.com.

Vragen of klachten?

 1. In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Solution for Clean Air opnemen. Solution for Clean Air zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 2. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Solution for Clean Air dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.